ห้องเย็น / ห้องแช่แข็ง / รถเก็บความเย็น / ม่านริ้วทนเย็น / ห้องเก็บผลไม้Visitors: 5,812,201