ห้องเย็น / ห้องแช่แข็ง / รถเก็บความเย็น / ม่านริ้วทนเย็น / ห้องเก็บผลไม้ม่านใสทนเย็น สามารถใช้ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ ติดลบได้ถึง - 50 องศาเซลเซียส อาทิ ห้องแช่แข็ง ห้องเก็บผลไม้ ท้ายรถห้องเย็น
รับติดตั้งงานนอกสถานที่ หรือ ประกอบส่งทั่วประเทศ ราคากันเอง โทร 097-040-5616