รางเลื่อน     
รางเลื่อนแบบแยกกลางแบ่งออกซ้าย-ขวา ด้านริม FIX ตาย

รางเลื่อนแยกกลาง แบ่งออกซ้าย-ขวา
รางเลื่อนออกทั้งบาน

รางเลื่อนสลับในบาน 2 รางคู่ จะสลับบานไหนก็ได้ 
รางเลื่อน 3 ตอน สไลค์เก็บหมดทุกบาน

รางเลื่อนสลับในบาน 
รางเลื่อนสไลค์ 3 ตอน